Search form

Jama Aburr-ji 10:15

15Mola a-galiyana ana-manyjirda a-wena nula, a-yinagata, “Ngika. Wurra minypa minyjak an-narda nipa Wangarr an-molamola a-negarra nggula, gala barra ny-borrwa jimarna minyjak an-gaygata an-nerra jin-nerra. Gu-gurda ngacha nggula janguny — minyja minyjak nula rrapa an-gugaliya nula rrapa gun-nga burr-guta.”