Search form

Jama Aburr-ji 10:16

16Gun-narda abirri-jirrapa gun-ngardapa gubirri-negarra abirri-wena gu-gapa gu-guta, lika nipa Birta mu-nana mun-gata garrung waykin mu-warrchinga.