Search form

Jama Aburr-ji 10:17

17Lika gun-gatiya waypa nipa Birta a-wechawecha a-ni gun-nga gu-nana borrich, aburr-gata Gorníliyach burr-jerrmarra gurda birripa aburr-bena Jayman gun-nika rrawa. Lika gata aburr-jinyja ngana gu-jirra gu-guyinda jandarra gun-gata gu-jirra gu-gomarriya,