Search form

Jama Aburr-ji 10:19

19Rrapa gun-gata minypa Birta burdak a-wechawecha a-ni gun-nga gu-nana borrich barra minypa marn․gi a-ni, wurra nipa Mern An-mawunga a-wena nula, “A-lay, gu-galiya yerrcha aburr-guna aburr-bena abirri-jirrapa an-ngardapa aburr-wecharra nggula.