Search form

Jama Aburr-ji 10:2

2Nipiya an-gata marr a-balcha nula Wangarr, minypa nipa rrapa aburr-yigipa aburr-borrmunga aburr-marrngoypiyana nula aburr-workiyana marrban birripa gala Ju. Rrapa Ju yerrcha nipa Gorníliyach an-mola burrwa rrapa aburr-birripa aburr-nyagara a-gunggajinga burrwa a-workiyana, rrapa mola minypa Wangarr a-wengganana a-workiyana.