Search form

Jama Aburr-ji 10:22

22“Ngika, wurra Gorníliyach nyirr-jerrmarra gurda nggula, an-gata nipa an-dakal a-ganyja a-workiya. Nipiya jechinuwa a-nirra nula Wangarr minypa marr a-balcharra nula; rrapa wurra gama gorlk Ju yerrcha birripa bama aburr-balcharra nula. Minyjiya. Rrapa Wangarr an-nika waykin an-guyinda an-mujaruk a-wena nula, lika nipa Gorníliyach nyirr-jerrmarra gurda nggula, lika bubi-rraykaja gurda. Nipa jal a-nirra a-galiya barra nggula gun-narda janguny nginyipa n-dimanga.”