Search form

Jama Aburr-ji 10:24

24Aburr-bamuna, gojilapa aburr-yu, guna-gepana, lika aburr-garlmuna, aburr-bena Jecharíya gatiya minypa nipa Gorníliyach gipa nawanawa a-ni burrwa. Minypa aburr-yigipa aburr-borrmunga Gorníliyach burr-yika nipa gipa mu-ngoyurra burr-galpuna, lika gu-ngardapa aburr-negiyana, wugupa aburr-ni.