Search form

Jama Aburr-ji 10:25

25Lika Birta birripa aburr-bena Gorníliyach gun-nika rrawa, lika Gorníliyach ana-garlmuna, galamurrpa gubu-garrana. Lika nipa Gorníliyach ana-nyala ana-menama gu-rrana, a-marrngoypiyana nula Birta.