Search form

Jama Aburr-ji 10:28

28Lika a-garlmuna, a-wena burrwa. Minypa a-yinanga burrwa, “Ana-goyburrpa marn․gi arrburrwa Ju yerrcha minypa an-nerranga an-gugaliya gu-werranga gu-rrawa wenga ngayburrpa gala nyiburr-yinmiya balapala nyibi-rrenyja gun-nigipa rrawa. Ngardawa gun-ngayburrpa gun-guwarr. Wurra ngaypa jarra Wangarr nguna-gurdagurdarraja minypa gun-guna: Gala barra ana-nga an-gugaliya ngaypa ngu-borrwa nula jimarna nipa an-nerra.