Search form

Jama Aburr-ji 10:3

3Gun-gata waypa gun-ngardapa balngga gu-ni, nipa Gorníliyach a-nana Wangarr an-nika waykin an-guyinda an-mujaruk, minypa a-bena nula rrapa a-yinanga nula, “Gorníliyach, a-lay.”