Search form

Jama Aburr-ji 10:30

30Lika Gorníliyach a-yinanga nula, “Gun-gata abirri-jirrapa gun-ngardapa ngorrngurra gu-nirra, balngga gu-nirra, ngaypa gu-ngaypa gu-bala ngu-wengganacha ngu-nirra Wangarr rrapa an-ngardapa an-gugaliya a-balangambiyana apula, ngunyuta ng-gochila a-jinyjarra, nipa mirikal mun-gungarlcha a-barrngumiya a-jirra mu-jayanayarra.