Search form

Jama Aburr-ji 10:32

32Lika aburr-yinmiyapa gu-galiya yerrcha burr-jerrma, gun-gata rrawa Jopa an-nerranga an-gugaliya an-gata abu-ma barra an-nelangga Jayman Birta. Nipa ana-werranga ana-murna a-nirra an-gata nipa rrapa an-nelangga Jayman, gun-nigipa rrawa gochilawa gu-jirra, nipa jama a-jirra a-workiya bulugi jin-maliyarra.’