Search form

Jama Aburr-ji 10:34

Birta A-wena Burrwa Gorníliyach Birripa

34Gorníliyach a-yinagata a-wena, lika nipa Birta a-garlmuna, a-wena burrwa minypa gun-guna: “Gun-guniya gugu marn․gi ngu-ni gun-burral Wangarr an-mola arrburrwa arr-gurdiya gorlk.