Search form

Jama Aburr-ji 10:35

35Gala ana-nga an-bapurr nipa Wangarr a-dalaja a-workiya, wurra warlaman arr-gurdiya gorlk ana-nga minypa marr a-balcharra nula rrapa jechinuwa a-nirra nula, an-gata an-gugaliya nipa Wangarr ana-nyala jal a-nirra nula.