Search form

Jama Aburr-ji 10:37

37Minypa ana-goyburrpa marn․gi gu-yinmiyana gu-ni arrburrwa gatiya wupa Judíya (Judea) rrawa gu-jirra gu-boya. Minypa mu-ngoyurra Jon a-wena burrwa rrapa bama burr-gurragaja, jurdach lika janguny gu-garlmuna gun-gata rrawa Galali (Galilee).