Search form

Jama Aburr-ji 10:39

39“Rrapa ngayburrpa nyiburr-yigipa nyiburr-mujama nyibi-nana nipa Jesus a-yinmiyana jama a-ji a-workiyana rrawa gu-jirra gu-boya Ju yerrcha gun-burriya, minypa gun-gata Jirúchalam burr-guta. Wurra birripa aburr-bachirra burr-jong abi-negarra abi-rrana, nipa a-juwuna.