Search form

Jama Aburr-ji 10:4

4Gun-narda lika Gorníliyach a-gurkuja rrapa burr-guya a-nana yi-gata an-mujaruk. Lika nipiya Gorníliyach ana-nyala a-yinanga, “An-nga, a-lay?”

Lika an-gata an-mujaruk a-wena nula, a-yinagata, “A-lay, gun-gata minypa Wangarr nginyipa ny-yengganacha ny-yorkiya rrapa minypa aburr-nyagara ny-junggajinga burrwa ny-yorkiya, gun-narda nipa Wangarr a-japurramayana nggula. Lika gun-guniya gugu a-gunggaja barra nggula.