Search form

Jama Aburr-ji 10:43

43Nipa an-nardiya birripa aburr-gata mu-ngoyurra aburr-guyinda aburr-mujaruk abu-ngurrjinga gurda aburr-bamuna, gu-yinaga gu-yunyarra gun-guwarr: Ana-nga an-jaranga minyja marr abirriny-balcha nula, nipa a-gunggaja barra burrwa rrapa gun-nerra gu-yerrnyja barra burrwa, ngardawa nipiya an-nelangga wana an-babalapa.”