Search form

Jama Aburr-ji 10:45

45Rrapa Ju yerrcha aburr-gata Jesus burr-yika marr aburr-balcharra nula, aburr-gatiya minypa Birta wugupa aburr-bona gurda, birripa gochila aburr-barrjinga gun-gata nula minypa Wangarr burr-wuna Mern An-mawunga aburr-gata Jentayl yerrcha.