Search form

Jama Aburr-ji 10:5

5Wurra nginyipa aburr-yinmiyapa gu-galiya yerrcha burr-jerrma gun-gata rrawa Jopa, an-nerranga an-gugaliya an-gata abu-ma barra nipa an-nelangga Jayman Birta (Simon Peter).