Search form

Jama Aburr-ji 10:6

6Nipa a-nirra ana-werranga ana-murna an-gata nipa rrapa an-nelangga Jayman, gun-nigipa rrawa gochilawa gu-jirra, nipa jama a-jirra a-workiya bulugi jin-maliyarra.”