Search form

Jama Aburr-ji 10:7

7An-gata waykin an-guyinda an-mujaruk a-yinagata a-wena nula Gorníliyach, lika a-bona. Lika nipa Gorníliyach a-gonyjinga butula abirri-jirrapa abirri-yigipa jama abirri-ji nula abirri-workiyana rrawa. Rrapa mola a-gonyjinga nula an-ngardapa nipa Gorníliyach ana-nyala burr-ganyja a-workiyana, an-gata an-nigipa an-gugunggaja nipa burr-guta marr a-balcha nula Wangarr. Ganapiya, lika aburr-gurdiya wupa aburr-bona gurda nula,