Search form

Jama Aburr-ji 10:8

8lika Gorníliyach a-wena burrwa minypa an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk a-wena nula, lika burr-jerrmarra gun-gata rrawa Jopa.