Search form

Jama Aburr-ji 10:9

Wangarr A-gurdagurdarrana Birta Minypa Borrich

9Lika nuwurra gun-nerranga gu-ni, aburr-gata Gorníliyach burr-yika birripa aburr-bena aburr-bona yi-gurrepa Jopa. Nipa Birta gala marn․gi burrwa birripa aburr-bona gurda nula, wurra marnnga waykin jiny-ji, nipa a-warrchinga gu-bala jonama gu-jirra minypa gun-birripa gun-guwarr aburr-yinagata aburr-workiyana wolawola waykin gu-bala aburr-ni. Gata nipa Birta a-warrchinga minypa a-wenggana barra a-ni Wangarr.