Search form

Jama Aburr-ji 11:10

10Gun-narda abirri-jirrapa gun-ngardapa gu-nenga a-weya apula, lika ngu-nacha mun-gata garrung waykin mu-warrchinga. Ganapiya. Gun-nardiya ngaypa ngu-nacha borrich.