Search form

Jama Aburr-ji 11:11

11“Lika gun-gatiya gugu gu-galiya yerrcha abirri-jirrapa an-ngardapa aburr-beya apula rrawa gun-gata ngaypa ngu-nirra. Minypa ana-werranga burr-jerrmanga gurda apula gu-gata wenga rrawa Jecharíya (Caesarea).