Search form

Jama Aburr-ji 11:12

12Lika nipa Mern An-mawunga a-weya apula, ‘A-lay, gala gun-nga barra ny-borrwa, wurra nyiburr-boy barra wugupa.’ A-yinagata a-weya apula nipa Mern An-mawunga, rrapa lika aburr-guna aburr-ngayburrpa worlapa arrburrwa yerrcha Jopa aburr-guyinda birripa wugupa nyiburr-boya gun-gata Jecharíya. Lika gata waypa nyiburr-beya, an-gugaliya an-gata an-nelangga Gorníliyach (Cornelius) gu-yigipa gu-bala nyiburr-barrngumiya.