Search form

Jama Aburr-ji 11:13

13Lika nipa gu-ngurrjinga arrburrwa a-yinmiya a-nacha an-mujaruk waykin an-guyinda gata a-jinyjarra wuparnana gu-yigipa gu-bala. Minypa nipa an-mujaruk ana-nyala a-yinaga nula, ‘Nginyipa burr-jerrma barra gun-gata rrawa Jopa, an-nerranga an-gugaliya an-gata abu-ma barra nipa an-nelangga Jayman Birta.