Search form

Jama Aburr-ji 11:14

14Lika nipa ana-boy barra ay-ngunyunaga, janguny guna-ga barra ngguluwa barra minypa nginyipa rrapa aburr-nginyipa aburr-borrmunga wanngu nyiburr-ni.’ Nipa an-gata Gorníliyach a-yinagata gu-ngurrjinga arrburrwa minypa an-mujaruk a-bena nula,