Search form

Jama Aburr-ji 11:15

15“Ganapiya, lika gun-gatiya ngaypa ngu-weya burrwa ngu-nirra, nipa gugu Mern An-mawunga ana-bupiya burrwa minypa ngayburrpa mu-ngoyurra nguburr-yinagatiya.