Search form

Jama Aburr-ji 11:22

22Rrapa aburr-gata Jesus burr-yika gu-galiya yerrcha Jirúchalam aburr-ni, gun-narda waypa aburr-galiyana burrwa minypa Antiyak aburr-nirra Jentayl yerrcha marr aburr-balcharra, lika birripa Barnabach (Barnabas) abi-jerrmarra burrwa aburr-gata.