Search form

Jama Aburr-ji 11:24

24Nipa Barnabach an-molamola an-gugaliya an-burral, minypa Mern An-mawunga a-rrimarra rrapa burr-guya marr a-balcharra nula Jesus. Lika mola aburr-jaranga aburr-ngukurdanyjiyana rrapa minypa birripa rrapa nipa Jesus gu-ngardapa aburr-negiyana.