Search form

Jama Aburr-ji 11:26

26Lika nuwurra waypa a-barripuna, a-menga, ana-ganyja Antiyak. Gata lika jemberr gun-ngardapa aburr-ni, minypa Jesus burr-yika marr aburr-balcharra nula gu-ngardapa aburr-negiyana aburr-workiyana, rrapa bitipa Barnabach rrapa Jol marn․gi marn․gi burrbi-negarra burr-guya aburr-jaranga wurra gama gorlk aburr-gata. Rrapa minypa gun-gatiya Antiyak aburr-gata aburr-werranga gala marr aburr-balcha nula Jesus, birripa gu-gegapa Jesus burr-yika jawina burrbu-ngurrjinga Christ burr-yika, minypa ngayburrpa wolawola gu-balanda nguburr-weya nguburr-workiya Christian.