Search form

Jama Aburr-ji 11:27

27Gun-gatiya lika aburr-werranga aburr-gata Wangarr burr-yika aburr-mujaruk, birripa Jirúchalam wenga aburr-garlmuna gurda, aburr-bena Antiyak.