Search form

Jama Aburr-ji 11:28

28An-ngardapa an-gatiya an-nelangga Agabach (Agabus) nipa minypa Mern An-mawunga wugupa nula a-garlmuna, a-wena, mu-ngoyurra gu-ngurrjinga gun-gata minypa yi-gurrepa gu-ji gu-bona gun-nardiya rrawa balaja mu-wulebiya barra. Minyja nuwurra jurdach Gulórriyach (Claudius) nipa bunggawa a-ni gu-yinagatiya.