Search form

Jama Aburr-ji 11:29

29Wurra gun-narda waypa Jesus burr-yika gu-galiya yerrcha Antiyak aburr-nirra mu-ngoyurra aburr-galiyana minypa balaja mu-wulebiya barra, lika gubu-borrwurra ngardapa ngardapa mu-yinmiyapa rrupiya mbi-barnja barra aburr-boy, aburr-gata Judíya aburr-guyinda worlapa arrburrwa yerrcha mbi-ma barra.