Search form

Jama Aburr-ji 11:4

4Aburr-yinagata abu-yopuna aburr-ni Birta. Lika nipa a-garlmuna, a-wena burrwa gun-gata gu-yinmiyana. Minypa a-yinanga burrwa,