Search form

Jama Aburr-ji 12:1

Ayrat (Herod) A-bachirramiyana

1Gun-gatiya gu-ji gu-bona nipa Ayrat (Herod) bunggawa jaga a-ganana gun-gata rrawa Judíya (Judea). Wurra nipa a-garlmuna, a-bachirramiyana burrwa aburr-werranga Jesus burr-yika jawina.