Search form

Jama Aburr-ji 12:10

10Lika mola an-ngardapa an-gata jaga a-ganana a-ji bitipa abirri-beybana, lika an-nerranga rrapa jurdach ana-ji abirri-beybana. Lika ngana gu-jirra abirri-bena gun-gata birlmurr gu-maya gun-gun․gun rrapa minypa yarlanga rrawa gu-jirra gu-boya. Gipa derta gubi-negarra gun-gata ngana gu-jirra, wurra gu-garlmunapa gu-lapkujamiyana ngardapa niya, lika wupa wenga abirri-bena gurda. Lika jarlakarr gubirri-ganyjapa abirri-bamuna, warrika an-mujaruk a-werrpiyana.