Search form

Jama Aburr-ji 12:11

11Lika Birta marn․gi a-ni ngardawa gun-burral ana-ganyja. Lika nipa wupa ngardapa niya a-wena, a-yinanga, “Aya. An-burral waykin an-guyinda an-mujaruk a-bena apula, ya? Ngardawa Ngun-anya ana-jerrmarra apula barra nguna-jarlapa nguna-ga, lika Ayrat gala a-yinmiya nguna-bu minypa Ju yerrcha nipa gochila bin-dana.”