Search form

Jama Aburr-ji 12:12

12Rrapa gun-gata waypa Birta gu-borrwurra gu-yinmiyana gu-ni nula, lika a-bamuna, a-bena Meri (Mary) gun-nika rrawa nipa jin-gata Jon Mark mampa niya, gatiya minypa aburr-jaranga gipa mu-ngoyurra aburr-bamagutuwiyana, lika abu-wengganana aburr-ni.