Search form

Jama Aburr-ji 12:16

16Aburr-yinagata birripa ngarndarrk ngarndarrk aburr-negiyana aburr-ni, wurra nipa Birta burdak yarlanga a-dulduljinga a-ji. Lika aburr-bona, gubi-lapkujamurra nula, ana-barrngumurra. Lika gun-gatiya abi-nana, gochila aburr-barrjinga nula.