Search form

Jama Aburr-ji 12:18

18Guna-gepana, aburr-gata an-dakal mu-ngoyurra jaga aburr-ganana nula Birta birripa aburr-yurtchinga gurda aburr-yurtchinga, burr-guya aburr-wengganachichiyana aburr-ni; gala marn․gi yina an-gaya Birta.