Search form

Jama Aburr-ji 12:19

19Lika nipa Ayrat a-wena, lika aburr-jaranga aburr-wechawecha nula Birta, wurra gala abu-barripungarna. Lika nipa Ayrat an-mari a-ni burrwa aburr-gata mu-ngoyurra jaga aburr-ganana nula Birta. Minypa burr-wengganana, lika a-wena aburr-werranga burrbu-buna, aburr-juwuna.

Gu-gatiya wenga lika nipa Ayrat a-garlmuna, Judíya gu-bawuna, lika a-bona gu-yinmiyapa barra a-ni rrawa Jecharíya (Caesarea).