Search form

Jama Aburr-ji 12:2

2Minypa a-wena aburr-yigipa an-dakal abu-buna Jeymch (James) an-gata Jon an-nika worlapa niya, minypa barrang ana-guyinda abi-rrana, a-juwuna.