Search form

Jama Aburr-ji 12:20

Ayrat (Herod) A-juwuna

20Rrapa gata rrawa Daya (Tyre) rrapa Jaydan (Sidon) aburr-ni, nipa Ayrat (Herod) burr-guya a-bachirramiyana burrwa gipa mu-ngoyurra. Lika birripa gu-ngardapa aburr-negiyana, Jecharíya aburr-bona gurda nula; jal aburr-ni gun-molamola gubi-nega barra burrwa. Lika gatiya waypa aburr-bena, lika mu-ngoyurra abu-wengganana an-gugaliya an-gata an-nelangga Bulátach (Blastus), nipiya an-gatiya bunggawa gun-nika rrawa jaga a-ganana nula a-workiyana. Lika nipa a-gunggajinga burrwa aburr-bena nula Ayrat. Lika abu-wengganana an-mola a-ni barra burrwa, gu-gurda ngacha. Ngardawa gun-birripa rrawa Daya rrapa Jaydan gala balaja mun-jaranga mu-yurrarna, wurra balaja mbi-menga aburr-workiyana Ayrat gun-nika rrawa nipa bunggawa a-ni.