Search form

Jama Aburr-ji 12:21

21Wurra nipa Ayrat gala a-weyarna burrwa burdak. Wurra nuwurra gun-balmapa gu-ji, lika mun-nigipa mirikal mun-molamola a-barrngumurra mu-gata ngacha minypa wolawola bunggawa an-guyinda a-barrngumiya a-workiya. Lika ana-bona, a-rakaja, lika wurra gama gorlk a-wena burrwa a-ni. Minypa gun-birripa gun-guwarr bunggawa an-guyinda a-rakaja a-workiya, wurra gama gorlk a-weya burrwa a-workiya.