Search form

Jama Aburr-ji 12:22

22Rrapa birripa aburr-gata aburr-galiyana nula Ayrat, lika aburr-jaranga aburr-gorkorijinga rrapa abu-burrmaymbuna. Minypa aburr-yinanga, “A-lay, an-guna manyjirda a-jirra a-weya a-nirra an-gugaliya ngika; wurra jarra wangarr an-guyinda, ngarla!”