Search form

Jama Aburr-ji 12:23

23Aburr-yinagata aburr-gonyjinga, warrika Wangarr an-nika waykin an-guyinda an-mujaruk ana-nyala a-buna Ayrat a-yorrpuna. Ngardawa nipiya Ayrat ana-nyala gala Wangarr an-nelangga an-molamola a-nengarna, wurra jarra nipa wupa Ayrat ngardapa niya wana a-negiyana a-ni, gu-gurda ngacha. Ganapiya, lika ana-bonga a-barra a-ni, a-juwuna.