Search form

Jama Aburr-ji 12:25

25Rrapa bitipa Barnabach (Barnabas) rrapa Jol (Saul) minypa gipa mu-ngoyurra abirri-bona Jirúchalam (Jerusalem), gun-gata waypa gun-bitipa jama gubirri-wulebana, lika abirri-jekarra gurda Antiyak (Antioch). Rrapa minypa an-nerranga abirri-ganyja gurda an-bitipa jawina an-gata an-nelangga Jon Mark.